Realizátor


Projekt "Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce" realizovala Asociace náhradních rodin ČR, od listopadu 2012 do listopadu 2014.

Asociace náhradních rodin ČR je nestátní neziskovou organizací, jež vznikla z potřeb samotných náhradních rodičů - pěstounských i adoptivních - z celé ČR a je jejich zastřešující organizací. Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí, vzdělávání, doprovázení, podporu a pomoc zejména v místních klubech náhradních rodin, které jsou rozmístěny po celé ČR (www.anrcr.cz)

V současné době ANR ČR spolupracuje se zástupci státní správy i samosprávy na místní úrovni (OSPODy na obecních úřadech), na krajské úrovni  i na úrovni celorepublikové (MPSV, MŠMT). Spolupracuje s dalšími NNO působícími na poli náhradní rodinné péče a je členem mezinárodní organizace pěstounů IFCO (International Foster Care Organisation).

Mezi cíle asociace patří mimo jiné i průběžné vzdělávání náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách, usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče, spolupráce náhradních rodičů s odborníky, úřady a organizacemi podobného zaměření. ANR ČR se také podílí na zajišťování informovanosti veřejnosti a osvětě ve věcech NRP a její propagace.

ANR ČR realizovala v předchozích letech nejeden vzdělávací projekt, jejichž součástí byla i organizace vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče, takže má praktickou zkušenost s vedením různých projektů a to i projektů ESF.

Projekt "Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce" navazoval na tříletý projekt s názvem "Profesionalizace náhradní rodinné péče v ČR", který byl úspěšně ukončen v září 2013.